תכנית מלגות הטיסה

 ScienceAbroad_logo_eng

 

 

משרד העלייה והקליטה באמצעות ScienceAbroad, ארגון המדענים הישראלים בחו”ל, מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה למדענים חוקרים ויזמים לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. המלגה הינה חד פעמית !

מה נדרש?

 • לקרוא את נוהל המלגות המלא ולוודא עמידה בתנאי המלגה (לנוהל המלגות המלא)
 • למלא את השאלון הדיגיטלי באתר ולצרף צילום ת.ז, קורות חיים, תעודת התואר האקדמי הבכיר ופרטי חשבון בנק ישראלי. את הבקשה יש להגיש חודש לפני הנסיעה לארץ.
 • להדפיס את טופס הבקשה אשר ישלח אליך במייל (קובץ PDF) עם סיום שליחת הבקשה באתר ולקחת אותו לראיונות על מנת להחתים את המראיינים על אישור קיום ראיון העבודה.
 • בתום ביקור הראיונות בארץ, לשלוח לסיינס אברוד scholarships@scienceabroad.org.il את המסמכים הבאים:
  • טופס הבקשה חתום על ידי המראיינים או תכתובת מייל מול המראיין המאשרת את קיום הריאיון.
  • אסמכתאות לראיונות שהתקיימו בישראל המפרטים ומעידים על הפעולות שבוצעו לקידום קליטה תעסוקתית  (כגון מצגת, תקציר מנהלים, וכדומה).
  • צילום כרטיס הטיסה  + חשבונית הוצאות הטיסה.

הליך האישור

 • טופס בקשה שנשלח ל-ScienceAbroad מועבר לדיון בוועדה שמתכנסת אחת לחודש.
 • טפסים שישלחו עד ה-15 בחודש, יידונו בוועדה באותו חודש. טפסים שיתקבלו אחרי ה-15 בחודש, יועברו לדיון בועדה הבאה.
 • אישור או סירוב ישלח למגיש הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה.
 • במידה ואושרה בקשתך, ולאחר סיום הראיונות, יש לשלוח במייל את כל המסמכים המפורטים לעיל.
 • לאחר קבלת כל המסמכים הנלווים, ישלח תשלום מ-ScienceAbroad לחשבון בנק ישראלי עד חודש לאחר סיום הראיונות.

להלן רשימת מקבלי מלגות הטיסה מהשנים הקודמות (לעיון ברשימה  

תכלהלן רשימ