תכנית מלגות הטיסה

ScienceAbroad_logo_eng

האגף לקליטה במדע של משרד העליה והקליטה באמצעות ScienceAbroad, ארגון המדענים הישראלים בחו”ל, מציע מלגת השתתפות בהוצאות טיסה למדענים חוקרים ויזמים לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. המלגה הינה חד פעמית !

מה נדרש?

 • לקרוא את נוהל המלגות המלא ולוודא עמידה בתנאי המלגה (לנוהל המלגות המלא)
 • למלא את השאלון הדיגיטלי באתר ולצרף צילום ת.ז, קורות חיים, תעודת התואר האקדמי הבכיר ופרטי חשבון בנק ישראלי. את הבקשה יש להגיש חודש לפני הנסיעה לארץ.
 • להדפיס את טופס הבקשה אשר ישלח אליך במייל (קובץ PDF) עם סיום שליחת הבקשה באתר ולקחת אותו לראיונות על מנת להחתים את המראיינים על אישור קיום ראיון העבודה.
 • בתום ביקור הראיונות בארץ, לשלוח לסיינס אברוד grants@scienceabroad.org.il את המסמכים הבאים:
  • טופס הבקשה חתום על ידי המראיינים או תכתובת מייל מול המראיין המאשרת את קיום הריאיון.
  • אסמכתאות לראיונות שהתקיימו בישראל המפרטים ומעידים על הפעולות שבוצעו לקידום קליטה תעסוקתית  (כגון מצגת, תקציר מנהלים, וכדומה).
  • צילום כרטיס הטיסה  + חשבונית הוצאות הטיסה.

הליך האישור

 • טופס בקשה שנשלח ל-ScienceAbroad מועבר לדיון בוועדה שמתכנסת אחת לחודש. הועדה מורכבת מנציגים של ScienceAbroad ושל המרכז לקליטה במדע.
 • טפסים שישלחו עד ה-15 בחודש, יידונו בוועדה באותו חודש. טפסים שיתקבלו אחרי ה-15 בחודש, יועברו לדיון בועדה הבאה.
 • אישור או סירוב ישלח למגיש הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה.
 • במידה ואושרה בקשתך, ולאחר סיום הראיונות, יש לשלוח במייל את כל המסמכים המפורטים לעיל
 • לאחר קבלת כל המסמכים הנלווים, ישלח תשלום מ-ScienceAbroad לחשבון בנק ישראלי עד חודש לאחר סיום הראיונות.

לקראת חזרתך לארץ אנא ודא:

 1. מילוי טופס תושב חוזר באתר של משרד העלייה והקליטה: http://return.moia.gov.il/Returning/Forms/demographic.aspx.
 2. פנייה למרכז לקליטה במדע לצורך הכרה כמדען תושב חוזר (לאחר מילוי שאלון תושב חוזר):
  https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_a_scientist

תכלהלן רשימהאגף לקליטה במדע של משרד העליה והקליטה